International Workshop on Outlook of AMO physics and related Science


DATE: Mar 19 - 21, 2020

Venue: Hakone

List of Participants, confirmed

Name


Toshiyuki Azuma RIKEN

Chris Greene Purdue U

Daiji Kato NIFS

Chii-Dong Lin KSU

Shu Mei Lin
KSU

Chiennan Liu Fu-Jen Catholic U

Hirokazu Matsui UEC

Naoyuki Miyashita Kinki U

Toru Morishita UEC

Francisca Mota-Furtado Royal Holloway U of London

Yuko Okamoato
Nagoya U

Pat O'Mahoney Royal Holloway U of London
Hiroki Saito UEC

Jens@Svensmark UEC

Masumi Taki UEC

Oleg I. Tolstikhin MIPT

Claudia Muller


Shinichi Watanabe
UEC

Shuko Watanabe
UEC

Jay Yang U of Wisconsin-Madison

Tomotake Yamakoshi UEC


Back to Top page

Toru Morishita,UEC