Atomic, Molecular, and Optical Physics Seminar/Attosecond Quantum Dynamics Seminar

原子分子光物理学セミナー/アト秒量子ダイナミクスセミナー

国内外から気鋭の研究者をお招きして、アト秒量子ダイナミクスを主として原子分子光物理に関するさまざまな問題について議論 して います。


 2014 

No.1 Prof. Dr. Marc Vrakking, Max Born Institute

2015
No.1 Dr. Cheng Huang, UEC

No.2 Dr. Kevin Prince, Trieste

2016
No.1 Dr. Trinh Hoai Vinh, RIKEN


2018
No.1 Prof. Jiro Itatani and Prof. C. D. Lin


2019
No.1 Marcelo Fabian Ciappina,ELI


Back to Top page

Toru Morishita,UEC